ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ ONECODE IKE ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ (PLUGIN) MAGENTO 2

Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη (“EULA”) της ONECODE IKE (η “Άδεια”) είναι νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς (είτε είστε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο) και στη ONECODE IKE με αντικείμενο οποιοδήποτε προϊόν λογισμικού της ONECODE IKE, το οποίο περιλαμβάνει λογισμικό ηλεκτρονικού υπολογιστή και ενδέχεται να περιλαμβάνει συναφή αποθηκευτικά μέσα, έντυπο υλικό και άμεση (“online”) ή ηλεκτρονική τεκμηρίωση (“ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ”).


Οποιοδήποτε λογισμικό παρέχεται μαζί με το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και έχει ξεχωριστή άδεια χρήσης τελικού χρήστη χορηγείται υπό τους όρους αυτής της άδειας. Εάν εγκαταστήσετε, αντιγράψετε, κάνετε λήψη, αποκτήσετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήσετε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τους όρους αυτής της Άδειας και δεσμεύεστε από αυτούς. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους αυτής της Άδειας, μην εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μπορείτε, ωστόσο, να το επιστρέψετε στο σημείο πώλησης, απ’ όπου το προμηθευτήκατε, για πλήρη επιστροφή του τιμήματος.


ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ


Το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ προστατεύεται από τους νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και από άλλους συναφείς νόμους και συμβάσεις. Παραχωρείται μόνο η άδεια χρήσης του ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Δεν πωλείται το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.


1. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ


Με αυτήν την Άδεια σας χορηγούνται τα εξής δικαιώματα *:


Κύρια Άδεια Λογισμικού. Επιτρέπεται να εγκαταστήσετε, να χρησιμοποιήσετε, να έχετε πρόσβαση, να εμφανίσετε, να εκτελέσετε ή να εργαστείτε με άλλον τρόπο (“ΕΚΤΕΛΕΣΗ”) με ένα αντίγραφο του ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, μόνο για μία εγκατάσταση Magento 2, ανεξάρτητα από sites/storeviews που υποστηρίζονται στην ίδια εγκατάσταση


Εγκατάσταση: Ως εγκατάσταση ορίζεται η ολοκληρωμένη και σε λειτουργία - προσβάσιμη από το κοινό μέσω σύνδεσης στο διαδίκτυο - εγκατάσταση που συμπεριλαμβάνει το λογισμικό επί του παρόχου (“Server”). Ρητά αναφέρεται ότι μπορεί ο χρήστης να έχει εγκατεστημένο το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και στο δοκιμαστικό περιβάλλον που επιθυμεί για την ίδια εγκατάσταση όπως αναλύεται πάνω.


* Επιφύλαξη δικαιωμάτων. Η ONECODE IKE επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων τα οποία δεν παραχωρούνται ρητά.


2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ


  1. Λογισμικό μη προοριζόμενο για μεταπώληση. Δεν έχετε δικαίωμα μεταπώλησης ή εν γένει μεταβίβασης του ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ανεξάρτητα με τα αναφερόμενα σε άλλες ενότητες αυτής της Άδειας. Εξαιρούνται οι συνεργάτες (μεταπωλητές) της εταιρείας κατόπιν ειδικής έγγραφης συμφωνίας.
  2. Περιορισμοί στην Αποσυμπίληση και ανακατασκευή πηγαίου ή αντικειμενικού κώδικα (Decompilation και Disassembly). Δεν επιτρέπεται να προβείτε σε αποσυμπίληση (reverse engineering), σε ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα (decompilation ή disassembly) του ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, με εξαίρεση την περίπτωση και μόνο στην έκταση που τέτοιες δραστηριότητες επιτρέπονται ρητά από το ισχύον δίκαιο παρά τον πιο πάνω περιορισμό.
  3. Διαχωρισμός συστατικών μερών. Η Άδεια Χρήσης αφορά το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ως ενιαίο προϊόν. Δεν επιτρέπεται ο διαχωρισμός των συστατικών μερών του για χρήση σε περισσότερους από μία εγκαταστάσεις.
  4. Εμπορικά σήματα. Αυτή η Άδεια δεν σας παραχωρεί κανένα δικαίωμα σε σχέση με οποιαδήποτε εμπορικά σήματα προϊόντων ή υπηρεσιών της ONECODE IKE ή τρίτου κατασκευαστή
  5. Εκμίσθωση. Απαγορεύεται η εκμίσθωση, η ενοικίαση ή ο δανεισμός του ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.
  6. Υπηρεσίες Υποστήριξης. Η ONECODE IKE ενδέχεται να σας παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σε σχέση με το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (“Υπηρεσίες Υποστήριξης”). Η χρήση των Υπηρεσιών Υποστήριξης υπόκειται στην πολιτική και τα θεσμοποιημένα προγράμματα της ONECODE IKE όπως περιγράφονται σε εγχειρίδιο χρήσης, σχετική τεκμηρίωση και/ή σε άλλο υλικό που παρέχεται από την ONECODE IKE. Τυχόν συμπληρωματικός κώδικας λογισμικού που σας παρέχεται στα πλαίσια των Υπηρεσιών Υποστήριξης θα θεωρείται τμήμα του ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και θα υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας. Όσον αφορά τις τεχνικές πληροφορίες που παρέχετε στην ONECODE IKE για λόγους Τεχνικής Υποστήριξης, η ONECODE IKE έχει δικαίωμα να τις χρησιμοποιήσει για επιχειρηματικούς σκοπούς, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η υποστήριξη και η ανάπτυξη του προϊόντος. Η ONECODE IKE δεν θα κάνει χρήση αυτών των τεχνικών πληροφοριών με τρόπο που να γνωστοποιεί την ταυτότητά σας.

3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ.


Όλα τα δικαιώματα τίτλων και πνευματικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο στο οποίο μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση μέσω της χρήσης του ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ αποτελούν ιδιοκτησία του αντίστοιχου κατόχου του περιεχομένου και μπορεί να προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους και συμβάσεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλους νόμους και συμβάσεις περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτή η Άδεια δεν σας παραχωρεί κανένα δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε αυτό το περιεχόμενο. Εάν αυτό το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ περιέχει τεκμηρίωση που παρέχεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, επιτρέπεται να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο αυτής της ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης. Δεν έχετε δικαίωμα αναπαραγωγής του έντυπου υλικού που συνοδεύει το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε τρίτους.


4. ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.


Μετά την εγκατάσταση του ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σύμφωνα με την παρούσα Άδεια, μπορείτε να διατηρήσετε αντίγραφα για σκοπούς τήρησης αντιγράφου ασφαλείας (back-up) ή αρχειοθέτησης, Εκτός ειδικής άδειας παρεχόμενης από την ONECODE IKE δεν μπορείτε να έχετε παραπάνω από μία διαφορετικές εγκαταστάσεις ενεργές με την ίδια άδεια λογισμικού τελικού χρήστη. Τα αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων αποτελούν ευθύνη του πελάτη.


5. ΕΚΤΑΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ


Η ONECODE IKE, αν και έχει ελέγξει τη πιστότητα και την ποιότητα του προγράμματος, δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση για τη πιστότητα και τα τυχόν λάθη του Προϊόντος Λογισμικού και δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση απέναντι στον πελάτη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία ή βλάβη που οφείλεται ή συνδέεται με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του Προϊόντος Λογισμικού. Η ONECODE IKE δεν εγγυάται ούτε την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στο πρόγραμμα, ούτε την απόλυτη ακρίβεια αυτών. Ο πελάτης αναγνωρίζοντας το ενδεχόμενο ύπαρξης λάθους ή παράλειψης, οφείλει να διασταυρώνει και να επαληθεύει τις αντληθείσες πληροφορίες σε πρωτότυπες πηγές. (Οποιαδήποτε τυχόν ευθύνη του κατασκευαστή και των αντιπροσώπων περιορίζεται μέχρι της αξίας που περιγράφεται στους κοινούς όρους πώλησης όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά και στην διαδρομή Γενικοί Όροι Πώλησης.


ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ.


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΓΕΣΤΕ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΞΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ Γενικοί Όροι Πώλησης.